Ad Code

Interactive NAT Grade 10 Reviewer (Araling Panlipunan) Part 2

1➤ Ano ang pangyayaring lubusang nakapagpabago sa buhay ng tao sa kasalukuyan?

2➤ Ayon kay Therborn ang globalisasyon ay nagsimula sa Ika-4 hanggang ika-5 siglo (4th-5th Century) - Pagkalat ng Islam at Kristiyanismo. Ano ang mahihinuha mula rito?

3➤ Alin sa mga pangungusap sa ibaba ang kumakatawan sa pahayag na "binago ng globalisasyon ang workplace ng mga manggagawang Pilipino"?

4➤ Maaring suriin ang globalisasyon sa iba't ibang anyo nito maliban sa isa. Ano ito?

5➤ Paano nakapagpapabilis sa integrasyon ng mga bansa ang globalisasyon?

6➤ Bakit maituturing na panlipunang isyu ang globalisasyon?

7➤ Ang pagsulpot ng iba't ibang outsourcing companies na pagmamay-ari ng mga lokal at dayuhang namumuhunan ay isang manipestasyon ng globalisasyon. Ilan sa mga epekto nito ay ang sumusunod.

8➤ Ano ang malaking hamon na nakapagbagal ng globalisasyon?

9➤ Ano ang kahulugan ng globalisasyon?

10➤ Suriin ang sumusunod na diyagram at piliin ang angkop na interpretasyon. [Diyagram na nagpapakita ng pagdami ng pandaigdigang kalakalan]

11➤ Ano ang ibig sabihin ng "brain drain"?

12➤ Ano ang kahalagahan ng globalisasyon sa larangan ng kultura?

13➤ Ano ang pangunahing layunin ng globalisasyon sa larangan ng ekonomiya?

14➤ Ano ang maaaring maging epekto ng globalisasyon sa mga indigenous cultures?

15➤ Ano ang epekto ng globalisasyon sa kalakalan ng mga produkto at serbisyo?

16➤ Ano ang pangunahing dahilan ng pagdagsa ng mga dayuhang manggagawa sa ibang bansa?

17➤ Ano ang tinutukoy ng terminong "offshoring"?

18➤ Ano ang maaaring epekto ng globalisasyon sa antas ng kahirapan sa mga bansa?

19➤ Ano ang tawag sa pamamaraang pinapayagan ang malayang pagpasok at paglabas ng mga produkto at serbisyo sa isang bansa?

20➤ Ano ang ibig sabihin ng terminong "outsourcing"?

21➤ Ano ang tawag sa pamamaraan ng pangangalakal na nagpapahintulot sa mga bansa na magpalitan ng produkto at serbisyo nang walang limitasyon o pagsasaalang-alang sa mga patakaran ng proteksyonismo?

22➤ Ano ang tawag sa patakaran ng pamahalaan na nagpapataw ng buwis o taripa sa mga dayuhang produkto upang protektahan ang lokal na industriya?

23➤ Ano ang tinutukoy ng terminong "brain drain"?

24➤ Ano ang tawag sa pagkakaroon ng malayang paggalaw ng mga tao, produkto, serbisyo, at kapital sa iba't ibang bansa?

25➤ Ano ang tawag sa mga samahang pang-ekonomiya na binubuo ng iba't ibang bansa na naglalayong mapalakas ang kanilang ugnayan at kooperasyon?

26➤ Ano ang tawag sa pandaigdigang organisasyon na naglalayong mapanatili ang malayang kalakalan at magpatupad ng mga patakaran sa pangangalakal?

27➤ Ano ang tawag sa pandaigdigang organisasyon ng mga bansa sa Europa na naglalayong mapanatili ang kapayapaan at ekonomikong pag-unlad?

28➤ Ano ang tawag sa pandaigdigang organisasyon na naglalayong mapalakas ang ugnayan at kooperasyon sa pagitan ng mga bansa sa Asya at Pasipiko?

29➤ Ano ang tawag sa mga batas, regulasyon, at patakaran na naglalayong pangalagaan ang kalikasan at mapangalagaan ang kapaligiran?

30➤ Ano ang tawag sa mga proyekto at pamamaraan na naglalayong magbigay ng patas na oportunidad sa kasalukuyang at susunod na henerasyon na matugunan ang kanilang pangangailangan?

Your score is

Post a Comment

0 Comments

Close Menu